مسیر

این راه نیست که به ما نیاز دارد ...ماییم که به راه نیازمندیم!

این راه نیست که به ما نیاز دارد ...ماییم که به راه نیازمندیم!

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

اینجا 
جایی است
برای دست نوشته های یک عدد دانشجو 

که روانشناسی میخواند
و دل در گرو یک امت دارد
امتی که از اولش بودند
و تا آخر هم خواهند بود در این مسیر...سعی میکنم 
اتفاقات روزانه و تجربیاتی که به اشتراک گذاشتنش 
می تواند مفید باشد 
و برخی حرف ها 
و دل نوشته ها
را اینجا ثبت کنم